bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều phối các hoạt động đào tạo thực hành kỹ năng tiền lâm sàng cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy - học kỹ năng tiền lâm sàng tại Trung tâm.

Thực hiện nghiên cứu khoa học về giáo dục y học và áp dụng của mô phỏng lâm sàng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ chính

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy trình thực hành kỹ năng tiền lâm sàng và bộ công cụ đánh giá.

b) Lập kế hoạch dạy- học thực hành kỹ năng tiền lâm sàng cho các đối tượng theo từng khóa học.

c) Điều phối việc tổ chức dạy - học, kiểm tra và thi thực hành kỹ năng tiền lâm sàng tại Trung tâm cho các khoa, bộ môn.

d) Chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho dạy - học, kiểm tra và thi thực hành kỹ năng tiền lâm sàng tại Trung tâm.

đ) Hàng năm lập kế hoạch và tham gia mua sắm các thiết bị, vật tư tiêu hao đảm bảo cho việc dạy - học tại Trung tâm.

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học kỹ năng lâm sàng.

g) Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, viên chức của Trung tâm; Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng.

2.2. Nhiệm vụ phối hợp

a) Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị chuyên môn khác xây dựng chương trình, tài liệu dạy - học kỹ năng tiền lâm sàng cho các đối tượng.

b) Phối hợp với phòng Vật tư - Trang thiết bị định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các mô hình, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ dạy - học.

b) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan thực hiện hạch toán các chi phí, vật tư tiêu hao trong việc dạy - học kỹ năng tiền lâm sàng cho từng khóa học.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.

a) Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của trung tâm theo quy định của Nhà trường.

b) Quản lý, vận hành, bảo quản các mô hình, trang thiết bị y tế, dụng cụ và cơ sở vật chất tại Trung tâm.

c) Tham gia các hoạt động đoàn thể, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.