bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu khoa Y tế công cộng

I. Giới thiệu

– Khoa Y tế công cộng (YTCC) Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được thành lập vào ngày 05 tháng 6 năm 2007 dựa trên nền tảng Bộ môn Y tế công cộng thuộc Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Y tế II.

– Năm 2013, Bộ môn Y tế công cộng chính thức đổi tên thành Khoa Y tế công cộng – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

II. Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

2.1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế công cộng trình độ đại học và sau đại học đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

2.2. Tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển Khoa Y tế công cộng hướng đến cộng đồng, liên kết chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương trong đào tạo, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động vì sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.3 Giá trị cốt lõi

Chất lượng – Năng động – Sáng tạo – Hội nhập