bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Chức năng

1.Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Y tế Việt Nam và Đảng ủy nhà trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động theo nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Pháp luật.

2.Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-NLĐ; tham gia công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, chuyên môn cùng cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ, của Nhà trường.

3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVC-NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện phong trào CCVC-NLĐ và công tác Công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn trường.

2. Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào VC-NLĐ, công tác Công đoàn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn; công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và công tác phát triển đoàn viên, quản lý hồ sơ đoàn viên theo qui định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

3. Tham gia tuyên truyền, vận động VC-NLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

4. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong đoàn viên, VC-NLĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung, xây dựng Nhà trường và tổ chức công đoàn vững mạnh.

5. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn trong việc đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đảng bộ, của Nhà trường được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh; Kiểm tra, giám sát các Công đoàn bộ phận, Đoàn viên, VC-NLĐ trong thực hiện, chấp hành Pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

6. Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ và phân cấp quản lý đến các CĐ bộ phận, đảm đảm các điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường.

Nhân sự

Ban chấp hành Công đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 11 đồng chí trong Ban Chấp hành, trong đó: 3 đồng chí trong Ban Thường vụ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UVBTV). Có 04 Ban thuộc Công đoàn gồm: Ban nữ công – Tuyên giáo; Ban Văn hóa - TDTT; Ban Tài chính – chính sách; UBKT Công đoàn.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THỜI GIAN QUA

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định

khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2018

Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Quyết định số 1819/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2019

Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam

Quyết định số 148/QĐ-CĐYT ngày 21/12/2019.

 

2020

Cờ thi đua xuất sắc toàn diện  của Công đoàn Y tế Việt Nam

QĐ số 02/QĐ-CĐYT ngày 05/01/2021 của  Công đoàn Y tế Việt Nam

 

2021

Cờ thi đua chuyên đề Văn hoá - Thể thao

QĐ số 696/QĐ-CĐYT ngày 30/12/2021của Công đoàn Y tế Việt Nam

2022

Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam

QĐ số 61/QĐ-CĐYT ngày 18/01/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam